БИНАРЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Бинарен урок по информационни технологии и български език и литература

Добрите педагогически практики в ПГ по МСС гр. Разлог са част от стратегията на училището за повишаване качеството на образователния процес.

Бинарен урок на тема „Електронно писмо“ се проведе  с учениците от 8а клас. Преподавателите по информационни технологии и български език и литература г-н Димитър Марков и г-жа Росица Чолакова  съчетаха учебното съдържание по двата предмета и представиха  темата „Електронно писмо – създаване  и речеви   особености“. Учениците бяха впечатлени от нетрадиционния педагогически подход и се включиха активно в часа. Урокът се проведе в електронната платформа Teams, което даде възможност на преподавателите да използват разнообразен методически инструментариум.  Постави се началото на проектна задача, свързана с темата. Гост на урока беше г-жа Владимира Караджова, старши експерт по организация на средното образование.