ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ДРУГИ

ТВОЯТ ЧАС

Учениците от гимназията имат възможността да участват в проект “Твоят час” – целта на проекта е да се подобри образованието и да се предостави на учениците една приятна среда за обучение. Проектът е представен под формата на извънкласни дейности , които са разделени в две категории: “Занимания по интереси” и “Обучителни затруднения” . Всички усилия са насочени към подобряване на образователния процес. Участниците по проекта имат възможността да се занимават с различни видове дейности и да представят училището на различни състезания.

Учениците имат възможността сами да избират в коя дейност и по какъв предмет искат да участват. Групите по “интереси” се състоят от 15 участници, а групите по “затруднения” по 10.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.