Заповеди за провеждане на ЗДИППК в ПГ по МСС гр.Разлог

Заповеди за провеждане на ЗДИППК част теория на професията и пракитика в ПГ по МСС гр.Разлог

Заповед провеждане на ЗДИППК част по практика

Заповед провеждане на изпит ЗДИППК част по теория на професията