ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ЗЗЛД

Длъжностно лице за защита на личните данни към ПГ по МСС:

Елена Златева
ezlatevaa@abv.bg
тел. 0882030565