ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

иСТОРИЯ

  Училището отваря врати със заповед № 1520 от 1963 г. на Министерството на народната просвета като Професионално-техническо училище по Ремонт на селскостопански машини /ПТУ по РССМ/ с прием по следните специалности: „Шлосеро-монтьор на трактори и селскостопански машини”, „Електромонтьори за селското стопанство” и „Оксиженист и ел.техник”.
През учебната.1971/1972 г. за първи път първи път се открива прием в средна паралелка по специалността „Шлосеро-монтьор на трактори и селскостопански машини” и ПТУ по РССМ придобива статут на СПТУ по МСС. С откриването на паралелка по професия „Земеделски техник” през учебната1992/1993 г.със срок на обучение пет година СПТУ по МСС се преобразува в Техникум по Механизация на селското стопанство, със заповед № РД-09-332 от 7 април 2003 г. на Министерството на науката и образованието училището се определя като Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство и към момента осъществява прием по професия „Монтьор на селскостопанска техника”,специалност „Механизация на селското стопанство” и по професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”.

От основаването си училището е подготвяло кадри изцяло за задоволяване нуждите на пазара в сферата на Селското стопанство. Създадено преди почти 60 години, с професионалния си опит и качествено обучение, училището днес е с амбиция да утвърди европейския модел на земеделско образование.