Ново !!!!!!

НОВО!!!

За учебната 2021-2022 година   ПГ по МСС открива НОВА СПЕЦИАЛНОСТ –  „Агроекология“, професия- „Агроеколог“- III степен на професионална квалификация.

Агроекологът е една от най значимите професии в съвременното стопанство , защото  играе ключова роля за опазването на околната среда.Замърсяването на природата е тема, която се поставя на преден план в световен мащаб. Това поражда нуждата от обучени специалисти в областа на агроекологията,  които да работят за повищаване  чистотата на природата.Агроекологът може да работи в различни направления:

– Специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси-почви, вода, животни и растения .

– Специалисти в общински и областни служби „Съвети в земеделието „ .

– Производители на биологична продукция.

– Производители и преработователи на биомаса .

Учениците от дневна форма на обучение придобиват правоспособност за водач на МПС:

– за категория В – след завършване на XII клас

– за категория Твк – работа с прикачна земеделска техника- след завършване на XII клас

– за категория Твк –З – работа със самоходна техника ( зърнокомбайни )- след завършване на XII клас.

            Професията дава възможност за продължаване на образованието във висшите учебни заведения.Училището разполага със специализирани кабинети и лаборатории за обучение по специалността.