СВОБОДНИ МЕСТА ПЛАН-ПРИЕМ 2023-2024 Г.

ПРИЕМ 2023- 2024г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ В ПГ ПО МСС ГР.РАЗЛОГ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

Монтьор на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство

2

Агроеколог

Агроекология

4

Машинен оператор

Металорежещи машини

4