Заповед

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

/ ПГ по МСС /

гр.Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” №139 e-mail: pg_mss@abv.bg тeл: +35974780157, факс: +35974780156 e-mail: pg_mss@mail.bg

З А П О В Е Д

№ РД 12-317/18.05.2020г.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО , чл. 24 от допълнителните разпоредби от ЗПУО, Заповед РД-09-2151//27.08.2019 г.на МОН, във връзка с & 6,т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба11 от 01.09.2016 г. и чл.45 ал.5 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за професионалното образование и обучение, и на основание Решение № 325 от 14 май 2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка;

И З М Е Н Я М:

Моя Заповед № РД 12-244/13.02.2020 г за организирането и провеждането на Държавни изпити за продобиване на степен на професионална квалификация – втора и трета– теория и практика за учебна 2019/2020 година както следва:

СЕСИЯ: ЮНИ-ЮЛИ

ТЕОРИЯ –05.06.2020 г.

И ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПРАКТИКА

– ЗА ВТОРА СТЕПЕН – 08.06. и 09.06.2020 г.

– ЗА ТРЕТА СТЕПЕН – 10. 06. и 11.06.2020 г.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на училищната комисия за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР:…………………

/инж.Ив.Аврамов/