ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

Обществени поръчки

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

по процедура по чл. 14, ал. 4 , т. 2 от ЗОП

Доставка чрез покупка на един брой автобус употребяван, за нуждите на ПГ по МСС гр. Разлог – Община Разлог

І. ХАРАКТЕРИСТИКИ – минимални изисквания

1. Автобуси втора употреба за нуждите на ПГ по МСС – Разлог

  • Двигател – Дизел

  • Предавателна кутия – механична

  • Места – 46+1

  • Брой врати – 2

  • Климатик

  • ABS – Антиблокираща спирачна система

2. Участниците описват техническите параметри на предлаганите автобуси в офертата за участие.

ІІ. СРОКОВЕ

  1. Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 10/десет/ работни дни.

ІII. ПЛАЩАНИЯ

Прогнозна стойност на обществената поръчка е: стойността за доставката на три броя автобуси употребявани е до 74 000 лв. без ДДС.

Предлаганата цена следва да е крайна – с включен транспорт, такси, застраховки и др..

Плащането ще става по банков път след извършена доставка и представена фактура от Изпълнителя до 5 /пет/ работни дни.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УКАЗАНИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи изисквания.

ПГ по МСС гр. Разлог, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой автобус употребяван, за нуждите на ПГ по МСС гр. Разлог ,община Разлог финансирана от Бюджета на училището.

1.1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Публичната покана за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

1.3. Участникът се представлява от управителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва със заверено нотариално от управителя/изпълнителния директор, пълномощно.

2. Документация за участие в процедурата.

– Публична покана за участие в обществената поръчка;

– Указания за подготовка на офертата;

– Техническо задание;

– Методика за оценка на офертите;

– Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – Образец № 1;

– Административни сведения – Образец № 2;

– Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”;

– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец № 3;

– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – Образец № 4;

– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5;

– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6;

3. Подготовка на офертите.

3.1. Общи положения.

3.1.1. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.1.2. До изтичане на срока за подаване на офертата, участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.2. Необходими документи за участие в процедурата.

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – Образец № 1;

3.Административни сведения – Образец № 2;

4.Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”;

5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец № 3;

6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – Образец № 4;

7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5;

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6;

Офертата следва да бъде валидна в срок най-малко 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо и/или факс от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

3.3. Изисквания към документите:

3.3.1. Всички документи по т. 3.2., с изключение на тези, които са оригинал или нотариално заверени, трябва да са заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписа на лицето/та представляващи участника и мокър печат;

3.3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно извадката от Търговския регистър и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

3.3.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език;

3.3.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени със заверен превод на български език;

3.3.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3.4. Запечатване на офертите.

3.4.1. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик в сградата на ПГ по МСС – Разлог ул. Екзарх Йосиф 139, Деловодство, от участника или упълномощен негов представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер.

3.4.2. Пликът с офертата се подава / изпраща на адрес: гр. Разлог обл. Благоевград ул. Екзарх Йосиф 139 ,Община Разлог, с надпис:

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка чрез покупка на един брйя автобус употребяван, за нуждите на ПГ по МСС гр. Разлог община Разлог.

3.4.3. Върху плика по т. 3.4.1. участникът посочва получател, името, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

3.5. Краен срок за подаване на офертите.

3.5.1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата;

3.5.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на ПГ по МСС – Разлог;

3.5.3. Не се приема оферта представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща незабавно на участника и това се отбелязва в регистъра.

3.6. Отваряне и оценка на офертите.

При наличие на една и повече оферти, длъжностни лица определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разглеждат и оценяват офертите, съгласно изискванията на чл. 101г от ЗОП.

4. Критерий за оценка

Оценката на офертите ще се извършва по критерий „Икономически най – изгодна”.

5. Сключване на договор за изпълнение

След утвърждаване на протокола за резултатите от работата на длъжностните лица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор с определения за изпълнител.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА