ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Списък с учителският колектив 2023/2024 година в ПГ по МСС Разлог

1.Татяна Динчева-директор

2.Нина Иванова- зам. – директор

3.Росица Чолакова-главен учител, учител по български език и литература, учител по руски език .

4.Диана Бицина- старши учител по философия, по история и цивилизация.

5.Мариана Коцакова – Белчева- учител по география и икономика, биология и здравно опазване.

6.Мария Бонкина- учител по математика.

7.Екатерина Ганджова- учител по физика и химия.

8.Валентина Коцакова-учител по английски език.

9.Весела Бицина-учител по български език.

10.Атидже Ходжова-учител по математика и информационни технологии.

11.Димитър Падарев-учител по изическо възпитание и спорт.

12. инж . Георги Джолев- старши учител по професионална подготовка.

13.инж.Мария Манушкина-учител по професионална подготовка .

14.Катя Улевинова -учител по професионална подготовка.

15.Борис Крачанов -учител по професионална подготовка.

16.Христина Костова -учител по професионална подготовка.

17.Георги Мунин-старши учител по професионална подготовка.

18.Валентин Коцаков – учител по професионална подготовка.

19.Петър Лагадинов-старши учител по кормилна практика.

20.Веселина Калинова-учител по професионална подготовка.

21. д-р Елица Петрова- учител по професионална подготовка

22.Елка Татарска -учител по професионална подготовка

23.Марияна Крънчева-Мацина-възпитател.

24.Валентина Хаджиева-възпитател